Utskriftsvennlig versjon

Årsmøte 8. mars 2023


Publisert: 04.02.2022
Klubben avholder årsmøte den 8. mars 2023 kl. 20.30 (etter siste trening). 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Ås karateklubb.

Årsmøte avholdes onsdag 8. mars klokken 20.30 i Myrveien 10.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9

d) Kontrollkomité med minst to medlemmer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Vedlagt følger følgende dokumenter:

- Styrets forslag til forretningsorden

- Regnskap med revisors beretning

- Eventuelle forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

- Styrets forslag til medlemskontingent

- Styrets forslag til budsjett

- Styrets forslag til engasjert revisor

- Styrets forslag til organisasjonsplan

- Valgkomiteens innstilling

- Styrets innstilling på neste års valgkomité

Med vennlig hilsen

styret i Ås karateklubb