Utskriftsvennlig versjon

Årsmøte den 10. juni 2021 - sakspapirer og møtelink


Publisert: 20.05.2021
Årsmøte i Ås karateklubb blir avholdt digitalt den 10. juni 2021 kl. 20.00 i Zoom. Møtelink vil bli publisert på nettsidene tre dager før. Innkomne saker må sendes til styret innen den 3. juni.

Møtelink: https://nmbu.zoom.us/j/68476938598

Meeting ID: 684 7693 8598

Sakspapirer finner du i denne mappen.

Innkalling:

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
11. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem